Úvodní stránka >> Dražby >> DR00078836

Dražba pozemků (47 447 m2), okr. Svitavy

Moravská Třebová, okres Svitavy, kraj Pardubický
Dražba pozemků (47 447 m2), okr. Svitavy
Nejnižší podání
7 643 345 Kč
Datum Konání
25.06.2020 v 9:00
Nejnižší podáníZnalecký posudekMinimální příhozDražební jistotaVydraženo za
7 643 345 Kč15 286 690 Kč1 000 Kč250 000 Kč-
Předmětem dražbyjsou pozemky parc. č. 1748/10, 1751/1, 1752, 1753/1, 1765/1, 1765/9, 1769/7,1769/8, 1769/9 vč. příslušenství, které jsou zapsané na LV č. 2231 ze dne 7. 4.2015 to vše v k. ú. Moravská Třebová, obec Moravská Třebová, okres Svitavy. Pozemekparc. č. 1748/10: Pozemek jesvažitý směrem k severozápadu, má nepravidelný přibližně obdélníkovitý tvar,slouží převážně v souladu s evidencí katastru nemovitostí jako trvalý travníporost. V severovýchodním rohu pozemku stojí stavba trafostanice, která nenízakreslena v katastrální mapě. Při jižním, severním a východním okraji pozemkujsou méně či více vzrostlé listnaté stromy. Východní část pozemku v okolítrafostanice je neobhospodařovaná. Přístup na pozemek je ze severu přímo zulice Dvorní po zpevněné veřejné komunikaci na pozemku parc. č. 1743/1. Utohoto pozemku je druh a zakreslení uvedené v katastru nemovitostí částečně vsouladu se skutečným stavem. Stavba trafostanice umístěná na pozemku nenízanesena do evidence katastru nemovitostí. Trafostanice na parc. č. 1748/10: Dle kolaudačníhorozhodnutí ze dne 8. 12. 2000 se jedná o: „zděnou přechodovou dvouprostorovou,přízemní trafostanici 22/0,4 kV, 1x 630 kVA s věžovým přívodem VN: a) část VN –kobkové vedení, b) transformátorVN/NN – olejový, typu ELIN, c) rozváděč NN, Stavbatrafostanice se nachází na parcele č. 1748/11 – zastavěná plocha o výměře 43 m2(dle geometrického plánu) v katastrálním území Moravská Třebová a byla zaměřenageometrickým plánem GP č. 1449 – 111/2000 ze dne 31. 05. 2000, vyhotoveným fy.Geodetické služby, Ing. Pavel Slezák, Česká Třebová. Stavební úřad současněvydává souhlas s tímto GP č. 144 – 111/2000 k zapsání do katastru nemovitostí. Vrchnípřípojku 22 kV pro trafostanici o délce 190 m se 3 podpůrnými sloupy.“ Dlemístního šetření se jedná o zděnou stavbu obdélníkového půdorysu s šířkou cca5,5 m a délkou cca 7,7 m. Stavba má 2 výškové úrovně kryté sedlovou střechou.Fasáda objektu je omítnutá, střecha dřevěné konstrukce s pálenou taškovoukrytinou, klempířské prvky měděné, vrata 2x plechová, vstupní dveře plechové.Podél západní strany objektu je proveden okapový chodník na šířku dvoubetonových dlaždic, který tvoří přístup ke dveřím. Trafostanice byla postavenana základě stavebního povolení ze dne 12. 11. 1999. Objekt je v dobrém stavu. Pozemek parc. č. 1751/1: Pozemek jerovinný až mírně svažitý, má přibližně lichoběžníkový tvar, je neudržovaný,zarostlý trávou a nálety. Při severní straně pozemku je dle územního plánu napozemku provedena kanalizační stoka a při jižní straně pozemku vede jeprovedeno vedení středotlakého plynu. Pozemek je ze severní strany ohraničensilnicí č. I/35 a z jižní strany ulicí Dvorní. U tohoto pozemku je druh izakreslení uvedené v katastru nemovitostí v souladu se skutečným stavem. Pozemekparc. č. 1752: Pozemek jerovinný až mírně svažitý, má úzký přibližně obdélníkovitý tvar, je neudržovaný,zarostlý trávou a nálety. Při severní straně pozemku je dle územního plánu napozemku provedena kanalizační stoka a při jižní straně pozemku vede jeprovedeno vedení středotlakého plynu. Pozemek je ze severní strany ohraničensilnicí č. I/35 a z jižní strany ulicí Dvorní. U tohoto pozemku jedruh i zakreslení uvedené v katastru nemovitostí v souladu se skutečným stavem. Pozemekparc. č. 1753/1: Pozemek jerovinný až mírně svažitý, má přibližně lichoběžníkový tvar, je neudržovaný,zarostlý trávou a nálety. Při severní straně pozemku je dle územního plánu napozemku provedena kanalizační stoka a při jižní straně pozemku vede jeprovedeno vedení středotlakého plynu. Pozemek je ze severní strany ohraničensilnicí č. I/35 a z jižní strany ulicí Dvorní. U tohoto pozemku je druh izakreslení uvedené v katastru nemovitostí v souladu se skutečným stavem. Pozemekparc. č. 1765/1: Pozemek jerovinný až mírně svažitý a má tvar písmene „L“. Východní část pozemku sloužíjako trvalý travní porost, západní a severní část pozemku je neudržovaná (dleodměření z KM cca 5476 m2), zarostlá trávou a nálety. V severní části pozemkuje provedena kanalizační stoka, která pozemek dále křižuje směrem na jih. Vjižní části pozemek křižuje také vodovod. Při jižní straně pozemku je vedenplyn. Pozemek je ze severní strany ohraničen silnicí č. I/35 a z jižní stranyulicí Dvorní. Při jižní straně pozemku podél ulice Dvorní jsou na sousednímpozemku vzrostlé listnaté stromy. U tohoto pozemku je druh pozemku a zakreslenípodle stavu uvedeného v katastru nemovitostí v souladu se skutečným stavem. Pozemekparc. č. 1765/9: Pozemek jepřevážně svažitý, má protáhlý přibližně trojúhelníkovitý tvar, slouží jako mezmezi silnicí I/35 a říčkou Třebůvka. U tohoto pozemku je druh pozemku azakreslení podle stavu uvedeného v katastru nemovitostí částečně v souladu seskutečným stavem. Druh pozemku uvedený v evidenci KN neodpovídá skutečnémuvyužití. Pozemekparc. č. 1769/7: Pozemek jepřevážně svažitý, má trojúhelníkovitý tvar, v severní části travnatý povrch ajižní část o výměře cca 69 m2 (bylo odměřeno z KM) je tvořena korytem potoka.Pozemek se nachází v těsné blízkosti přemostění silnice I/35 ulicí Jevíčská. Utohoto pozemku je druh pozemku a zakreslení podle stavu uvedeného v katastrunemovitostí částečně v souladu se skutečným stavem. Druhem pozemku se jednáčástečně o vodní plochu. Pozemek parc. č. 1769/8: Pozemek jerovinný, má protáhlý přibližně lichoběžníkovitý tvar, travnatý povrch, sloužíjako trvalý travní porost. U tohoto pozemku je druh pozemku a zakreslení podlestavu uvedeného v katastru nemovitostí v souladu se skutečným stavem. Pozemekparc. č. 1769/9: Pozemek jesvažitý, má přibližně lichoběžníkovitý tvaru, travnatý povrch částečně snálety, slouží jako mez mezi silnicí I/35 a říčkou Třebůvka. Pozemek se nacházíčástečně pod přemostěním silnice I/35 ulicí Jevíčská. U tohoto pozemku je druhpozemku a zakreslení podle stavu uvedeného v katastru nemovitostí částečně vsouladu se skutečným stavem. Druh pozemku uvedený v evidenci KN neodpovídáskutečnému využití. Dle stavebníhopovolení ze dne 3. 12. 2001 č.j. Výst.991/01 byla na pozemcích parc. č. 1742/2,1751/1, 1752, 1753/1 v k. ú. Moravská Třebová povolena stavba „OBCHODNÍ CENTRUMv Moravské Třebové, Předměstí, Dvorní ul.“. Stavba měla obsahovat: - Obchodnícentrum (market s nepotravinářským zbožím se zázemím, market potravin sezázemím, 9 malých prodejen se zázemím, rychlé občerstvení), parkoviště pro 270osobních vozidel, přeložku plynu, přípojku telefonu, přípojku VN a distribučníčást trafostanice, osvětlení parkoviště, terénní a sadové úpravy. 
Poslat emailem na adresu
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00078836/Velke/DR00078836~9uixu_1.jpg
obrázek 1/4
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00078836/Velke/DR00078836~f04cx_2.jpg
obrázek 2/4
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00078836/Velke/DR00078836~lnujs_3.jpg
obrázek 3/4
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00078836/Velke/DR00078836~bkby4_4.jpg
obrázek 4/4
POŘADATEL AUKCE
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
DALŠÍ INFORMACE

JUDr. Igor Ivanko, soudní exekutor

IČO: 66216877   DIČ: CZ5904226394
Dědinská 893/29, 161 00 Praha 6
Telefon 224 319 204  Fax 233 322 472
www.exekutorskyurad.eu
e-mail: drazby@exekutorskyurad.eu

POSLAT POŘÁDAJÍCÍMU DOTAZ >>
E-mail odesílatele:
Týká se akce:
Váš dotaz:
Ověření:
    
Mika Dalimil JUDr. LL.M.
Exekutorský úřad Praha 2, JUDr. Jan Fendrych