Karta veřejné zakázky / výběrového řízení VR18195

AUCREAL, s. r. o.

IČO: 040 49 519   DIČ: CZ
Chmelova 357/2, 500 03 Hradec Králové
Telefon 603 490 511
www.aucreal.cz
e-mail: korinek@aucreal.cz

POSLAT POŘÁDAJÍCÍMU DOTAZ >>
E-mail odesílatele:
Týká se akce:
Váš dotaz:
Ověření:
    

Výběrové řízení na prodej pohledávky společnosti Médeia Bohemia, a.s.

Pohledávka společnosti Médeia Bohemia, a.s. za právnickou osobou KTP Quantum, a.s., IČO 609 17 601, se sídlem Lázeňská 373, Náchod, PSČ 547 01, ve výši Kč 126.277.266,61.

Předmětná pohledávky byla společností Médeia Bohemia, a.s. přihlášena dne 7. 4. 2003 do konkurzního řízení úpadce KTP Quantum, a.s.

Podrobný popis a složení pohledávky je uveden v odborném vyjádření č. 04-376/20 ze dne 20. listopadu 2020. Dle tohoto odborného vyjádření byla hodnota pohledávky stanovena na částku Kč 315.700,--. Toto odborné vyjádření je níže, nebo je možno vyžádat u zprostředkovatele.

Základní údaje o veřejné zakázce
Předmět řízení: veřejná zakázka - prodej
Způsob
Typ řízení: obálková metoda
Datum vyhlášení Nabídky do Cena zakázky Kauce
21.01.2022 07.02.2022 -
(nestanovena)
10 000 Kč
splatná do 07.02.2022

Doplacení ceny

Navrhovatelem vybraný uchazeč je povinen zaplatit kupní cenu do sedmi dnů po obdržení vyrozumění o vítězství, a to na sjednaný účet organizátora VŘ č. 5500055000/2700, vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. Variabilní symbol platby je IČ nebo r.č. zájemce, jak je uvedeno výše. Před podpisem nebo nejpozději při podpisu Smlouvy o postoupení pohledávky ze strany navrhovatele musí být celá kupní cena zaplacena

Zadavatel

Ing. Stanislav Kužela, správce konkurzní podstaty úpadce Médeia Bohemia, a.s.

Kontaktní informace

David Kořínek
M: 603490511, E: korinek@aucreal.cz

Přílohy

Poslat e-mailem: Sledovat akci Vytisknout
JUDr. Alan Havlice - Soudní exekutor
JUDr. Ondřej Mareš, LL.M.
Exekutorský úřad Praha 9, Soudní exekutor Mgr. Ondřej Svoboda
Exekutorský úřad Liberec
Mgr. Marcel Kubis, soudní exekutor